EXHIBITOR'S ACCOUNT REGISTRATION

There are three steps to creating an Exhibitor account:

1. Filling out the registration form
2. E-mail address verification 
3. Organiser's formal verification of the provided information

You're at step 1. Please fill out the form below and confirm by clicking on the "Create An Account" button.
You will receive an e-mail with an activation link. This should not take more than an hour. Once you follow the activation link, your account will be activated and the formal verification process will begin.

Company data

select
Change of address for communication

Authorised contact person

Login data

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Targów, stanowiącym integralną część Umowy-Zgłoszenia udziału w targach i akceptuję przedstawione warunki.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie podanych powyżej danych teleadresowych celem przekazywania mi informacji handlowych i innych propozycji marketingowych przez Międzynarodowe Centrum Targowe Sp. z o.o. i Centrum Targowo-Kongresowe Sp. z o.o. z siedzibą ul. Modlińska 6D, 03-216 Warszawa. Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, ich poprawienia oraz żądania usunięcia.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) dalej jako „RODO” informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych na formularzu jest Polska Izba Branży Pogrzebowej z siedzibą przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 48 lok.4, 02-643 Warszawa oraz Międzynarodowe Centrum Targowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Modlińska 6D, 03-216 Warszawa oraz Centrum Targowo-Kongresowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Modlińska 6D, 03-216 Warszawa.
2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO wyłącznie w celu związanym z organizacją wydarzenia, którego dotyczy niniejsze zamówienie.
3.Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie zaufanym podmiotom współpracującym z Administratorem i wyłącznie w celu określonym w pkt 2.
4.Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
5.Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się ewentualne roszczenia związane z celem przetwarzania opisanym w pkt 2, po czym zostaną one niezwłocznie usunięte.
7.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w wydarzeniu, którego dotyczy niniejsze zamówienie.

FAQ

I received a warning that my e-mail address already exists in the system
the warning indicates that your e-mail address has been used in the past to register in the system. If you have forgotten your password, please use the [I forgot my password] link on the login screen. If you have registered in the past, you only need to enter/reset your password, with no need of registering again.

can I use my e-mail address as my login?
yes, it’s a common practice.

What does the "*" sign next to a text box stand for?
The "*" sign next to a text box means that it must not be left blank.

other registration problem
we’re happy to help, please contact pomoc@exposupport.pl for more assistance.